Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WAGI LIVELCO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI DODATKOWEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupówdrogą elektroniczną w sklepie prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.livelco.eu.

Sprzedającym jest Livelco sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 13/10 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000500631. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 50 000 PLN w całości opłacony.

Zarejestrowana pod numerem NIP: 6762473579, Regon: 123053685 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 536 536 441

korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@livelco.eu

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług oferowanych przez Livelco sp. z o.o.

 

3. Przedmiot transakcji – Waga Livelco opisana na stronie internetowej www.livelco.eu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów lub Usług nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

4. Produkt – Waga Livelco, której dotyczy Umowa Sprzedaży wraz z rocznym abonamentem dostępu do bazy danych w której gromadzene są odczyty dokonywane przez Wagę. Dostęp do bazy danych uzyskiwany jest porzez zalogowanie się Klienta na stronie http://livelco.eu/waga/login za pomocą unikalnych: nazwy użytkownika i hasła, otrzymywanych od Usługodawcy przy zakupie Wagi Livelco.

Dostęp do strony relalizowany jest przy pomocy komputera, tableta lub smartfona z podłączeniem do Internetu poprzez najnowsze wersje przeglądarek Google Chrom, Internet Explorer lub Firefox.

 

5. Usługa dodatkowa – usługa gromadzenia i udostępniania Kupującemu danych mierzonych przez Wagę, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanego Produktu. Usługa zawierana jest na rok i opłacana przez klienta „z góry”

Dostęp do bazy danych uzyskiwany jest porzez zalogowanie się Klienta na stronie http://livelco.eu/waga/login za pomocą unikalnych: nazwy użytkownika i hasła, otrzymywanych od Usługodawcy przy zakupie Wagi Livelco.

Dostęp do strony relalizowany jest przy pomocy komputera, tableta lub smartfona z podłączeniem do Internetu poprzez najnowsze wersje przeglądarek Google Chrom, Internet Explorer lub Firefox.

 

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Usługi w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość .

 

7. Strona – Usługodawca (Sprzedawca) i Klient.

 

8. Strona Usługodawcy – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.livelco.eu.

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony www.livelco.eu.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

2. Livelco sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną swoich produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 

3. Wszystkie produkty oferowane przez naszą firmę są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.livelco.eu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny obejmują koszty wysyłki za pomcą kuriera wybranego przez sprzedającego.

 

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową i drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail a także dokona płatności za Produkt lub Usługę Dodatkową.

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybuudostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie danychosobowych w bazie danych Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i dalszą realizacją Usługi. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W przypadku braku zgody, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia na Produkt lub Usługę Dodatkową pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

4. Kupujący nie jest obciążany kosztami dostawy.

 

§ 5 Płatności

1. Na sprzedany Produkt oraz Usługę Dodatową wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

2. Płatność za zamówiony Produkt lub Usługę może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

3. Usługa Dodatkowa jest uruchomiana w momencie zaksięgowania zapłaty za usługę na koncie firmowy Usługodawcy.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

4. Usługa Dodatkowa uważana jest za wykonaną w chwili umożliwienia przez Usługodawcę dostępu do bazy danych Kupującemu, po opłaceniu przez Kupującego abonamentu i nie ma możliwości odstąpienia od umowy świadczenia Usługi Dodatkowej w przypadku gdyzakup Usługi Dodatkowej nastąpił jako czynność osobna, nie połączona z jednoczenym zakupem Produktu.

 

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

 

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

8. Klient ma prawo żądać zwrotu części zapłaty za Usługę Dodatkową, jeśli dostęp do bazy danych był niemożliwy lub utrudniony przez okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn zależnych do Usługodawcy.

Kwota zwrócona Klientowi nie może być większa niż wyliczona ze wzoru: (ilość dni bez usługi/365)*wartość opłaconego abonamentu.

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na Stronie Usługodawcy.

2. Przed odesłaniem Produktu, Kupujący ma obowiązek skontaktowania z Usługodawcą w celu podjęcia próby naprawy Produktu na odległość.

 

3. W przypadku braku możliwości naprawy Produktu na odległość, należy Produkt odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

 

4. Produkt należy uznać za sprawny nawet jeśli jego działanie nie jest zgodne ze specyfikacją , gdy jest to skutkiem braku spełnienia podstawowych warunków działania produktu opisanych w instrukcji obsługi i na stronie www.livelco.eu (np. brak zasięgu sieci komórkowej) czy dostępu Kupującego do sieci Internet.

 

5. Naprawiony Produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

 

6. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

 

7. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

8. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia jakichkolwiek roszczeń jest dowód zakupu (faktura lub paragon).

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów www.livelco.eu w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

4. Data opublikowania regulaminu 15 czerwca 2014r.

 

« powrót do poprzedniej strony

SPRAWDŹ JAKIE TO PROSTE

ZAMÓW WAGĘ
BEZ OPŁAT ZA PRZESYŁKĘ
ZAMONTUJ WAGĘ
ZALOGUJ SIĘ
I ODCZYTUJ DANE